An Sgeulaiche

An Sgeulaiche [The Storyteller] first appeared as a monthly (1909-10) and later switched to quarterly periodicity (1910-11). In comparison with Guth na Bliadhna, the content was lighter, and the magazine featured mostly short stories, poetry and song (some with scores), plays, and also stories for children.

Contents

 • Aonghas Mac Dhonnachaidh: ‘Mac Fhraing mu Dheireadh’ [prose]
 • M. E.: ‘Am Fear a Chaill an t-Uaireadair’ [prose]
 • A. M.: ‘An Car Nach d’Thàinig Riamh’ [prose]
 • Iain Mac Phaidein: ‘Tha ’n Long ’sa Chaladh’ [prose]
 • Ruaraidh Arascainn is Mhàirr: ‘Dìomhaireachd An Eoin Channtaireachd’ (Gnìomhannan Iain Mhic Raonuill II) [prose]
 • M. P.: ‘O Fair A-Nall am Botul’ [òran le fonn]
 • Alasdair Mac Raonuill: ‘Failt a’ Phrionnsa’ [prose]
 • A. M.: ‘Comharraidhean nan Cnoc: The Highlander’ [prose]
 • ‘Mùrnag’: ‘Balaich-na-Calluinn’ (sgeulachd airson na cloinne) [prose]
 • Gilleasbuig Mac Dhomhnuill Mhic Eobhainn: ‘Seumas a’ Ghlinne’ [prose]

 • Iain MacCormaic: ‘Spuinneadairean Shine’ [prose]
 • M. E.: ‘“Mo Leannan No Mo Dhùthaich”’ [prose]
 • A. M.: ‘An Dara Don Quixote’ [prose]
 • [Robert Hichens]: ‘Na Coinnlean Laiste’ (eadar-theangaichte le ‘Fraoch’) [prose]
 • Iain Mac Phaidein: ‘Tha ’n Long ’sa Chaladh’ [prose]
 • Ruaraidh Arascain is Mhàirr: ‘An Tè aig an robh Cridhe Nathrach (Gnìomhannan Iain Mhic Raonuill III) [prose]
 • Mòr Nic-an-t-Saoir: ‘Nuair a bha Gàidhlig aig na h-Eòin’ (sgeulachd airson na cloinne) [prose]
 • M. P.: ‘Na Leigibh Dimeas air Alba’ [song with score]
 • ‘Sgeulachd Gharaidh’ (folklore, recorded by Father Gilleasbuig Dòmhnullach) [prose]

 • ‘Fionn’: ‘Sgeulachd Choinnich Oig’ [prose]
 • [Robert Hichens]: ‘Na Coinnlean Laiste’ (II, translated by ‘Fraoch’) [prose]
 • M. P.: ‘Co Dhoiubh Thogainn Fonn Mo Leannain’ [song with score]
 • Eachann Mac Phaidein: ‘Bal Lag a’ Chàrnain’ [prose]
 • Ruaraidh Arascainn is Mhàirr: ‘An Duine aig An Robh an Athailt’ (Gnìomhannan Iain Mhic Raonuill IV) [prose]
 • M. E.: ‘Cist Òir a’ Phrionnsa’ [prose]
 • Aonghas Mac Dhonnchaidh: ‘Ceòl nan Claidheamh Dearga’ [prose]
 • A. M.: ‘An Dara Don Quixote’ (II) [prose]
 • Rob Mac ’llebhàin: ‘Paruig Ailein’ (story for children) [prose]

 • Aonghas Mac Eanruig: ‘Naidheachdan Firinneach o Eachdraidh na h-Alba: Aicheamhail Eagalach: No, Mar a dh’Eirich do Mhortairean na Ceapach’ [prose]
 • N. M.: ‘Lunnainn a Ris: Seann Sgeul airson na Cloinne’ [prose]
 • Gilleasbuig Mac Dhòmhnuill Mhic Eoghain: ‘Gleann Comhann’ [prose]
 • ‘Ràinig Thu ’n Cridhe Agam’ [song with score] (selected by C. M. P.)
 • Ruaraidh Arascainn is Mhàirr: ‘An t-Anamadair’ (Gnìomhannan Iain Mhic Raonuill V) [prose]
 • Eachann Mac Dhùghaill: ‘An Gaol gun Mheirg’ [prose]
 • Alasdair Beag: ‘Mo Sgeul’ [poetry]
 • Seumas Mac Leòid: ‘Màiri Na Staill’ [prose]
 • Piob-Mhòr: ‘Lam Dheag’ [prose]
 • Am B.A.: ‘Taigh na Croise-Shlighe’ [prose]

 • ‘Fraoch Geal’: ‘Òran an Earraich’ [poetry]
 • Iain Mac Cormaic: ‘B’ Iad Sud na Làithean Sunndach’ [prose]
 • M. P.: ‘An Rìgh ’s An Dithreabhach’ [poetry] (translated from Old Gaelic into English by Kuno Meyer; to Scottish Gaelic by C. M. P.)
 • Dòmhnull Dòmhnullach: ‘Seamrag nan Ceithir Duilleag’ [prose]
 • Eoghann Mac Colla: ‘Loch Dùthaich’ [poetry]
 • Eachann Mac Dhùghaill: ‘Naigheachd na Sgeire Glaise’ [prose]
 • [William Edmondstoune Aytoun]: ‘Bàs Mhont-Rois’ [poetry] (translated from English by Màiri Chamshron)
 • Ruaraidh Arascain is Mhàirr: ‘Naidheachd Fìrinneach o Eachdraidh na h-Alba II: Murt Dhàrnlaidh an Taigh-Eaglais-an-achaidh’ [prose]
 • W. G. [Katharine Whyte Grant]: ‘An Sgoil Bheag agus a’ Mhaighdean-Mhara’ [play]
 • Coirneal Iain Mac Ghrioghair: ‘An Siubhail Cruaidh’ [prose]
 • ‘An Cridhe is Sona Th’ ann’ [poetry] (translated by Iain Mac Coinnich)

 • ‘Mùirneag’: ‘An Samhradh Cridheach’ [poetry]
 • Iain Mac Cormaic: ‘Sean Chuimhneachan air a’ Choire Ghlas’ [prose]
 • ‘Liadain agus Cuirithir’ [prose] (Old Irish story published by Kuno Meyer; Gaelic by C. M. P.)
 • M. E.: ‘Lamh Làidir’ [prose]
 • Calum Macascill: ‘Moladh Leannain’ [song] (selection by I. N. M.)
 • Iain Mac Phaidein: ‘Calum Ceard agus a Bhanacheardan’ [prose]
 • W. G.: ‘Cailleach Bheur’ [prose]
 • Ruaraidh Arascain is Mhàirr: ‘Anam-Caraid’ [prose]
 • N. M.: ‘Coille Mhòr Stratharragaig’ [prose]
 • Dòmhnull Dòmhnullach: ‘A’ Bhinn Chothromach’ [prose]

 • ‘Fraoch Geal’: ‘Am Foghar’ [poetry]
 • Iain Mac Cormaic: ‘Eilean Dideil’ [prose]
 • Aonghas Mac Eanruig: ‘Naidheachdan Fìrinneach o Eachdraidh na h-Alba III: Mar a Fhuair Mac-Bheatha ’na Rìgh’ [prose]
 • ‘Fionn’: ‘Rìgh Soirbheas’ [prose]
 • ‘Ruidhle’: ‘Reiteach Mòraig’ [play]
 • Ruaraidh Arascainn is Mhàirr: ‘Na Seanganan: Roimh-ràidh’ [prose]
 • lain Gobha Iarsaiadair: ‘Coinneach Odhar’ [poetry]
 • MacLeòid: ‘Uisge Samhraidh’ [prose]
 • Corneil Iain Mac Ghrioghair: ‘Tog Orm a’ Phìob’ [prose]
 • ‘A’ Ghille Mirein’: ‘De an Cat Marbh a Chas ’nam Shlighe Thu?’ [prose]

 • Iain Mac Cormaic: ‘An t-Agh Odhar’ [play]
 • Calum MacIllemhaoill: ‘Fòghradh nan Gàidheal’ [poetry]
 • Eachann Mac Dhughaill: ‘Dioghaltas gun Diu’ [prose]
 • [???]: ‘Aisling Caillich mar a Duthrachd’ [prose]
 • ‘A’ Bheann-chomuinn’ [òran] (from the collection Folk Tales and Fairy Lore by lain Granndach)
 • Calum Mac Artar: ‘Ri Linn nan Gaidsearan’ [prose]
 • Ruaraidh Arascain is Mhàirr: ‘Na Seanganan II’ [prose]
 • Iain Mac Phaidein: ‘An Dreòlan: Sgeul mu Choinneamh na h-Oigridh’ [prose]

 • Calum Mac Phàrlain: ‘An Sgeul Goirid’
 • Iain Mac Cormaic: ‘Thall ’s a Bhos’
 • Buaidh leis na Seoid
 • M. V.: ‘Gaol a’ Bhàird’
 • Clann an Righ fo Gheasaibh
 • Ruaraidh Arascain is Mhàirr: ‘Na Seanganan’ [prose]
 • N. M.: ‘Moid na Cloinne’ [prose]

 • Iain Mac Cormaic: ‘An Caisteal Gorm’
 • Mac an Fhucadair
 • Eachann Mac Dhughaill: ‘Am Bodha Gorm’
 • Mùirneag: ‘An Gairtean Srianach’
 • Iain Mac Phaidein: ‘Briathrachas nam Beag’
 • Ruaraidh Arascain is Mhàirr: ‘Na Seanganan’ [prose]
 • Faloisg: ‘An Sgeul Gàidhlig’
 • Co-dheachainn ùr
 • ‘Fionn’: ‘Mar a Dh’èirich Cuid de na Sean-fhocail’

Contributors