An Ròsarnach

An Ròsarnach (‘The Rose Garden’) was an annual which came out four times: in 1917, 1918, 1921, and 1930. In terms of visual materials and production, it was the most lavish one among Erskine’s periodicals, as it features elaborate ornaments and initials and also full-page illustrations.

Contents

 • Eachann Mac Dhùghaill: ‘Cath-Chuairt Eideird Bhruis an Èirinn’
 • M. N. C.: ‘Faoileag Tìr-an-Aidh’
 • Aonghas Mac Eanruig: ‘Raibeart Burns, Bàrd Ceilteach’
 • An Craoibhin Aoibhinn: ‘Cecinit’
 • Lachlann Mac Bheathain: ‘Litreachas Gall-Gàidhealach’
 • Dòmhnull Mac Ìomhair: ‘Dàn do Dhòmhnull MacLeòid, Fear-Iùil a’ Phrionnsa’
 • Iain N. MacLeòid: ‘Uilleam Ros’
 • Dòmhnull Mac Caluim: ‘An Result’
 • Ruaraidh Arascainn is Mhàirr: ‘Ionad Eòlais-Nàdurra am Beartachadh an Anma’
 • Seumas MacThòmais: ‘An Dealan-Dè’
 • Dòmhnull Mac-a-Phì: ‘An Sgoil a bha ann’
 • Dòmhnull Mac Rath: ‘Tìr nam Beann’
 • Aonghas Mac Phàrlain: ‘Eachann Clèireach’
 • Calum Mac Rath: ‘Aisling’
 • Seumas Mac Dhiarmaid: ‘Mèirleach-nan-Slad’

 • Eachann Mac Dhùghaill: ‘Mac Bheatha is Crùn Albann’
 • Dòmhnull Mac Ràth: ‘Fàgail Eilean a’ Cheò’
 • Lachlann Mac Bheathain: ‘An Saoghal Eile ann an Rìoghachd Fiob’
 • M. N. C.: ‘Lughain Lir’
 • Pàdraig E. Mac Fhinn: ‘Èire agus Alba I Measg Paipear Stàite na Roimhe’
 • Dòmhnull Mac-a-Phì: ‘An Dealachadh mu Dheireadh’
 • Bàrd nach Maireann: ‘Lorg nam Buillean’
 • E. D.: ‘An Dèidh Langside is Roimhe’
 • Niall Mac ’Ille Sheathanaich: ‘Am Bothan Tughaidh’
 • Ruaraidh Arascain is Mhàirr: ‘Na Ceithir Calmain’
 • A. M.: ‘Air Taigh an Leigh-Fhiacaill’

 • M. N. C.: ‘Cogais Nàiseanta’
 • Aonghas Mac Eanruig: ‘Am Comunn Mòr-Cheilteach’
 • M. N. C.: ‘Slighe nan Seann Seun’
 • Niall Ros, Ollamh: ‘Virgil’
 • Eachann Mac Dhùghaill: ‘Sgeul Neònach’
 • Donnchadh Mac Iain: ‘An Guth’
 • Ruaraidh Arascain is Mhàirr: ‘Tìr-nan-Òg’
 • fo làimh D. M. N. C.: ‘Duan an Dòmhnaich’
 • Aonghas Mac Eanruig: ‘Cor na Gàidhealtachd an Diugh’
 • Iain MacCormaic: ‘An Gleann Mòr Muileach’
 • Iain N. Mac Leòid: ‘“Muinntir a’ Bhaile Againn Fhèin”’
 • Lachlan Mac Bheathain: ‘Easbhuidh Nuadh: Eòl-Chuairt Gàidhlig’
 • Maolchaluim Mac Aonghuis: ‘Duan nan Gillean-Cùlaig’
 • Iain MacCormaic: ‘Mùsamull’
 • M. P.: ‘Cùis-Uamhais’ [sgeul airson na cloinne]

Contributors