Alba

Alba [Scotland] was a weekly four- or six-page broadsheet newspaper. The decorative title page heading was accompanied by two mottos: ‘Alba air son nan Albannach!’ [Scotland for the Scottish] and ‘Saorsa aig an taigh. Aoigheachd do na h-uile neach’ [Freedom at home. Hospitality to everyone], reflecting the combination of pronounced nationalism and international openness. The first issue came out on 8 February 1908; the last on Saturday 6 February 1909. It featured mostly articles and essays on current affairs but also songs, fiction, and poetry.

Two other periodicals of the same name followed: a Gaelic weekly (1920-21) and a bilingual anthology with Gaelic and English content which only appeared once, in 1948.

CONTENTS

 • ‘Tuathanachais Bheaga’ [essay, GD]
 • ‘Iasg agus Iasgach’ [essay, GD]
 • I. M. C.: ‘Còmhradh eadar Dùghall an t-Sluic agus am Ministear’ [I] [dialogue, GD]
 • [Bho ar Fear-Ionaid fhèin]: ‘Dùsgadh Shìona’ [essay, GD]
 • ‘’S i ’Nochd a’ Cheud Oidhche ’n Fhoghair’ [song, GD]
 • Iain MacDhòmhnuill: ‘Na Suisich’ [essay, GD]
 • F. A. C.: ‘Na Sgoilean Gearmailteach’ [essay, GD]
 • Ruaraidh Mac Uilleim Arascain is Mhairr: ‘Eachdraidh na h-Albann: Bho’n Aimsir Chèin gu Ruig Cor-fodha nan Dòmhnullach’ [essay, GD]
 • ‘Na Comuinn Ghàidhealach an Glaschu’ [essay, GD]

 • ‘An Suidheachadh Politicach an Sasunn’ [essay, GD]
 • ‘Ar Luchd-neo-Oileanta’ [essay, GD]
 • ‘Iasg agus Iasgach’ [essay, GD]
 • ‘Mo Ghradh Do M’ Dhuthaich Fhìn’ [song, GD]
 • A. B.: ‘Sluagh na h-Eadailt’ [essay, GD]
 • R. A. M.: ‘Portachala’ [essay, GD]
 • ‘Dùghall an t-Sluic’ [prose, GD]
 • Ruaraidh Mac Uilleim Arascain is Mhairr: ‘Eachdraidh na h-Albainn. I. Caib. Linn nan Clach’ [essay, GD]
 • ‘Còmhradh mun Fhearann’
 • Deasach.: ‘Caramh na h-Èipheit’ [essay, GD]
 • Peadar Dòmhnullach: ‘A’ Ghàidhlig: Carsin a Chumar Beò I?: Facal no Dha do Fhir Ghabhail Leisgeil’ [essay, GD]

 • ‘An Gabh am Bill Seachad?’ [essay, GD]
 • ‘Barraidh agus Dùn-Èideann’ [essay, GD]
 • ‘Sìne Chalum Bhàin’ [song, GD]
 • ‘An Rian Gaidhealach II’ [essay, GD]
 • [Bho ar Fear-Ionaidh Fhèin]: ‘Cùisean Èireannach’ [essay, GD]
 • [Bho ar Fear-Ionaidh Fhèin]: ‘Cor Phòlainn’ [esssay, GD]
 • ‘Dùghall an t-Sluic’ [prose, GD]
 • J. N. M.: ‘Bàrd Leòdhasach: Alasdair M. MacNeacail, Lional, Leòdhas’ [essay, GD]
 • Litirechean [letters]

 • ‘An Gabh am Bill Seachad?’ [essay, GD]
 • ‘Leanaban Mhic Shimidh’ [essay, GD]
 • ‘Dè a Chuir an t-Ìm cho Daor?’ [essay, GD]
 • ‘’S Mòr Mo Mhulad’ [song, GD]
 • L. J. M. C.: ‘Dùghall an t-Sluic’ [prose, GD]
 • ‘Sasunnaich agus Ruisianaich am Persia’ [essay, GD]
 • Ruaraidh Arascain is Mhàirr: ‘Eachdraidh na h-Albainn. II. Caib. Linn an Umha’ [essay, GD]
 • J. N. M.: ‘Suas leis a’ Ghàidhlig’ [essay, GD]
 • Litrichean [letters]

 • ‘“An Sgrìobhadh air a’ Bhalla”’ [essay, GD]
 • ‘Bill na Beoire’ [essay, GD]
 • ‘Fios-adhair agus Obair Malairt’ [essay, GD]
 • ‘Duais Teagaisg na Gàidhlig’ [essay, GD]
 • L. J. M. C.: ‘Dùghall an t-Sluic’ [prose, GD]
 • ‘Dòmhnull Ruadh Gaolach’ [song, GD]
 • ‘Sasunnaich agus Ruisianaich am Persia’ [essay, GD]
 • Deasach.: ‘Caramh na h-Eipheit’
 • ‘Òraid’ [inaugural lecture by Ian Mackenzie when he took up the chair of the London Gaelic Society on 17 January 1908]
 • ‘Dòchas’: ‘Am bheil Gàidhlig Agad? Ma Tha, Leugh So’ [essay, GD]

 • ‘“Salus Populi Suprema Lex”’ [essay, GD]
 • ‘A Phàrlamaid agus Ceist na Stuaim’ [essay, GD]
 • ‘An Stàid agus an Saighdear’ [essay, GD]
 • ‘A Ghàidheil nan Garbh-Chrìoch’ [song, GD]
 • R. A. M.: ‘An Rian Gàidhealach III’ [essay, GD]
 • J. N. M.: ‘Suas leis a’ Ghàidhlig’ [essay, GD]
 • J. M. C.: ‘Dùghall an t-Sluic’ [prose, GD]
 • ‘Òraid’ [inaugural lecture by Ian Mackenzie when he took up the chair of the London Gaelic Society on 17 January 1908]
 • Litir [letter, GD]
 • Ruaraidh Arascain is Mhàirr: ‘Eachdraidh na h-Albann. II. Caib. Linn nan Clach’ [essay, GD]

 • ‘Co-chruinneachadh nam Fineachan’ [essay, GD]
 • ‘Am Bradan agus an t-Sabaid’ [essay, GD]
 • ‘An Stàid agus an Saighdear’ [essay, GD]
 • ‘Tha Mo Chridhe Trom, Trom’ [song]
 • ‘Leasachadh air Taighean-Soluis’ [essay, GD]
 • Seumas nan Gleann: ‘An “Ceann-Cinnidh”’ [essay, GD]
 • J. M. C.: ‘Am Briuthas Beag’ [prose, GD]
 • ‘Gille Leòdhasach’: ‘Tè a’ Chùil Bhàin’
 • ‘Guth o’n Iar’
 • ‘Pìobaireachd Chat-an-Fhraoich’ [translation by 'Mac an Fheòir']

 • ‘Dà Dhiubh, agus Roghainn a Bharrachd’ [essay, GD]
 • ‘Mòd an Fhearainn’ [essay, GD]
 • ‘Cur Coille’ [essay, GD]
 • ‘An Staid agus an Saighdear’ [essay, GD]
 • Uilleam Ros: ‘Moladh na h-Òighe Gàidhealach’ [song, GD]
 • J. M. C.: ‘Am Briuthas Beag’ (II) [prose, GD]
 • Alasdair Camashron, ‘Bàrd Thurnaig’: ‘Rann do dh’Alba’ [poem in praise of the newspaper, GD]
 • ‘’Bana-Albannach’: “Am Bheil Spiorad Dùthasach an Alba Beò Fhathast?’ [essay, GD]
 • ‘Pìobaireachd Chat-an-Fhraoich’ [translation by 'Mac an Fheòir']

 • ‘Ceist an Fhearainn agus an “Oban Times”’ [essay, GD]
 • ‘Cur Coille’ [essay, GD]
 • ‘An Stàid agus an Saighdear’ [essay, GD]
 • J. N. M.: ‘An Deise Ghàidhealach’ [essay, GD]
 • Murchadh Moireastan: ‘Mullach-an-Toll’ [song, GD]
 • D. J. Mac Phàrlain: ‘Ascuill Mòr, Famhair’
 • A. M. B. A.: ‘Cùisean Americanach’ [essay, GD]
 • I. M. C.: ‘Am Briuthas Beag’ (III) [prose, GD]
 • 'An Gobhar a b’ Òige': ‘Sgeulachd, Maille ri Beus-Theagasg’
 • Ruaraidh Arascain is Mhàirr: ‘Eachdraidh na h-Albann. III. Caib. Linn an Umha’ [essay, GD]

 • ‘Fath ar Beannachaidh’ [essay, GD]
 • ‘“Whigs” air an Raon!’ [essay, GD]
 • ‘An Sgadan: A Thriall sa Chleachdadh’ [essay, GD]
 • ‘An Stàid agus an Saighdear’ [essay, GD]
 • C. M. P.: ‘Òran nan Croitearan’
 • I. M. C.: ‘Am Briuthas Beag’ [prose, GD]
 • R. A. M.: ‘An Rian Gàidhealach IV.’ [essay, GD]
 • Erig Nic Leòid, san ‘Deò-Ghrèine’: ‘Fuadach an t-Sluaigh’ [essay, GD]
 • D. J. Mac Phàrlain: ‘Ascuill Mòr, Famhair, II’
 • J. N. M.: ‘Murchadh Smith, Bàrd Liùirboist, Leòdhas’ [essay, GD]
 • Niall MacLeòid: ‘Iasgaich a’ Ghiomaich’, ‘Achain nan Croitearan’ [songs, GD]

 • ‘Rosebery air an Ceann’ [prose, GD]
 • ‘An Sgadan: A Thriall sa Chleachdadh’ [prose, GD]
 • ‘Nochd is Trom Leam Mo Chridhe’ [song, GD]
 • ‘An Comunn Gàidhealach: Cionneachadh a’ Chomhairle am Peairt’ [prose, GD]
 • ‘An Deise Ghàidhealach’ [prose, GD]
 • I. M. C.: ‘Bàthadh nan Iasgairean’ [prose, GD]
 • J. N. M.: ‘Suas leis a’ Ghàidhlig’ [essay, GD]
 • Catrìona F. Dhòmhnullach: ‘Eilean Uain a’ Cheò’ [prose, GD]
 • Litir [letter, ENG]

 • ‘Na Liberals agus Ceist an Fhearainn’ [essay, GD]
 • ‘Cùirt an Fhearainn: an Còir a Cur a Bith’ [essay, GD]
 • ‘Luchd-na-Cabhaig’ [essay, GD]
 • I. M. C.: ‘An Crodh Sìth’ [prose, GD]
 • ‘Sealg is Sùgradh nan Gleann’ [essay, GD]
 • ‘Sealg a’ Choilich Dhuibh’ [essay, GD]
 • C. M. P.: ‘Creachadh nan Èiphiteach’ [essay, GD]
 • ‘O Chuala mi Fuaim na Fidhill’ [song, GD]
 • ‘Am Bheil Spiorad-Dùthchasachd an Albainn Beò Fhathast?’ [a lecture delivered by Donald Mackay at the London Gaelic Society]
 • Niall Camashron: ‘Eilean Uain a’ Cheò le Catrìona Dhòmhnullach’

 • ‘Na Whigs agus Ceist an Fhearainn’ [essay, GD]
 • Niall Mac Leòid: ‘Bidh Seumas Leam An Nochd’ [song, GD]
 • C. M. P.: ‘Creachadh nan Èiphiteach’ [essay, GD]
 • ‘Am Bheil Spiorad-Dùthasachd Beò an Albainn Fhathast?’ [a lecture delivered by Donald Mackay at the London Gaelic Society]
 • R. A. M.: ‘An Rian Gàidhealach’ [essay, GD]
 • 'Fionn': ‘Mar a Dh’èirich Cuid de na Sean-Fhocail’ [essay, GD]
 • Ruaraidh Arascain is Mhàirr: ‘Eachdraidh na h-Albainn. IV. Caib. Turus Phitheais’ [essay, GD]

 • ‘An Dùthaich agus an “Caucus”’ [essay, GD]
 • ‘Bill an Oileain’ [essay, GD]
 • ‘Esperanto’ [essay, GD]
 • Murchadh Moireastan: ‘Far an Òg Rinn Mi Mire’ [song, GD]
 • ‘Cùisean Americanach’ [essay, GD]
 • Iain M. MacLeòid: ‘Saobh-Chrabhadh Gàidhealach’ [essay, GD]
 • M. N. F.: ‘An Tràigh h-Iar’
 • ‘Colum Cille’ [essay originally published in Guth na Bliadhna, GD]
 • ‘An Saighdear Ruadh’

 • ‘Dà Ghuth bho Thaobh Thall’ [essay, GD]
 • ‘Cor ar Cànain’ [essay, GD]
 • ‘Fuadach an t-Sluaigh’ [essay, GD]
 • ‘Fir na Pàrlamaide’ [essay, GD]
 • Pàdruig Mac an-t-Saoir: ‘Cumha Chruachain’ [essay, GD]
 • ‘Gluasad Dùthchasail Phòlainn: Mòd nam Ban’ [essay, GD]
 • B. Cunninghame Graham: ‘Robar na Rèil’ [prose, translated into Gaelic by Dòmhnull Foirbeiseach]
 • Iain M. MacLeòid: ‘Saobh-Chrabhadh Gàidhealach’ [essay, GD]
 • ‘Colum Cille’ [essay originally published in Guth na Bliadhna]

 • ‘An Dùthaich agus an Gluasad Gàidhealach’ [article, GD]
 • ‘Bill nam Monaidhean’ [article, GD]
 • ‘Bill an Oilthaighe’ [article, GD]
 • ‘“Sinn Fein agus an “Làmh Làidir”’ [article, GD]
 • ‘La na “h-Empire”’ [article, GD]
 • ‘A’ Ghàidhlig agus “The British Aluminium Company”’ [article, GD]
 • C. M. P.: ‘Dòmhnull Mac Eacharn, Nach Maireann’ [obituary, GD]
 • ‘Mort Ghlinne Comhann’ [song, GD]
 • ‘Fraoch Geal': ‘Am Marsanta Liath agus Iain a’ Ghlinne’ [prose, GD]
 • ‘Fear nan Sliseag’: ‘Creachadh nan Èiphiteach’ [article, GD]
 • An t-Athair Ceumbeul, C. I., an Guth na Bliadhna: ‘Cor Sluagh Chanada’ [article, GD]
 • ‘Gluasad Dhùthasail Phòlainn: Mòd nam Ban’ [article, GD]
 • [Fionn]: ‘Mar a Dh’èirich Cuid de na Sean-Fhacail II’ [essay, GD]
 • I. M. C.: ‘Colum Cille’ [essay originally published in Guth na Bliadhna]

 • ‘Ceist an Fhearainn agus a’ Phàrlamaid’ [article, GD]
 • ‘Bill an Oilein’ [article, GD]
 • ‘Ar Sluagh Fèin’ [article, GD]
 • ‘Frangaich is Gearmailtich’ [article, GD]
 • ‘“Breatunn is Breatunnach”’ [article, GD]
 • ‘Gluasad Dùthchasail Phòlainn: Mòd nam Ban’ [article, GD]
 • ‘Tha’n Dil air an Athar’ [song, GD]
 • C. M. P.: ‘Creachadh nan Èiphiteach’ [article, GD]
 • ‘A’ Ghàidhlig’ (from Life and Work) [article including statistics with numbers of bilingual and monolingual speakers, GD]
 • ‘Am Fear ud Thall’: ‘Am Domhan Modhail’ [letter, GD]
 • C. M. P.: ‘A’ Chànain Ghàidhlig is an Sluagh d’am Buin I’ [article, GD] (from Guth na Bliadhna)

 • Ruaraidh Arascainn is Mhàirr: ‘Sinn Fèin’ [notice, GD]
 • ‘Croitearan Bhatarsaidh’ [article, GD]
 • ‘Calum-an-Ùird’: ‘Cùis na Gàidhlig – Cùis an Fhearainn’ [article, GD]
 • ‘Na Fir-Fuadain’ [article, GD]
 • ‘An Fhraingis an Canada’ [article, GD]
 • ‘Am “Predominant Partner” a Ris’ [article, GD]
 • C. M. P.: ‘Ghabh na Fir Ùra’ [song, GD]
 • R. A. M.: ‘Fàilte do Albainn’ [verse, GD]
 • C. M. P.: ‘A’ Chànain Ghàidhlig is an Sluagh d’am Buin I’ [article, GD] (from Guth na Bliadhna)
 • ‘Fear nan Sliseag’: ‘Creachadh nan Èiphiteach’ [article, GD]

 • ‘Ceist an Fhearainn’ [article, GD]
 • ‘Sgeul Bhatarsaidh’ [article, GD]
 • ‘A’ Ghàidhlig agus na Bùird-Sgoile’ [article, GD]
 • ‘Canada’ [article, GD]
 • ‘Co-Eigneachadh airson nan Innseanach’ [article, GD]
 • ‘Facal do’n Chomuinn’ [article, GD]
 • ‘Dh’fhalbh mo Leannan Fèin’ [song, GD]
 • ‘Leasachadh’ [article, GD]
 • 'Fear nan Sliseag': ‘Creachadh nan Eiphiteach’ [article, GD]
 • C. M. P.: ‘A’ Chànain Ghàidhlig is an Sluagh d’am Buin I’ [article, GD] (from Guth na Bliadhna)

 • ‘Sgeul Bhatarsaidh’ [article, GD]
 • ‘Coinnneach Òg’, response to ‘Sgeul Bhatarsaidh’ [article, GD]
 • C. M. P. : ‘Creachadh nan Eiphiteach’ [article, GD]
 • C. M. P.: ‘A’ Chànain Ghàidhlig is an Sluagh d’am Buin I’ [article, GD] (from Guth na Bliadhna)
 • ‘Domhnull Ciomaineach’ [song, GD]
 • I. M. C.: ‘Sgoil a’ Chruinne-che’ [article, GD]

 • ‘Da-Theangachd’ (from Claidheamh Soluis) [article, ENG]
 • ‘Fear-Amharc’: ‘Sgeul Bhatarsaidh III’ [article, GD]
 • ‘Am Piocadair Buidhe’: ‘“Na Bi Ga Shireadh ’s Ga Sheachnadh”’ [article, GD]
 • ‘Rosgan-Eolais Ghaidhlig an Lunnainn’ [article, GD]
 • I. M. C.: ‘Sgoil a’ Chruinne-che’ [article, GD]

 • ‘Sinn Fèin’ [article, GD]
 • ‘“Creachadh nan Èiphiteach”’ [article, GD]
 • ‘Fear nan Sliseag’: ‘A’ Ghàidhlig agus na Comuinn’ [article, GD]
 • ‘Guileag-Bhàis na h-Eala’ [song, GD]
 • I. N. M.: ‘Bàird agus Bàrdachd an Eilein Sgitheanaich’ [article, GD]
 • F. J. Robertson (President Edinburgh Center, Young Scots Society): ‘The Bearing of the Bye-Elections on Scottish Home Rule’ [letter, ENG], with a response signed ‘Editor, Alba’ [ENG]
 • ‘Fionn’: ‘Taigh Lachainn Fhaoin’ [prose, GD]
 • A. P. B.: ‘An Fhèinn ag Èirigh Bharr a h-Uilinn’ [article, GD]
 • R. A. M.: ‘An Rian Gàidhealach VI.’ [article, GD]
 • ‘An Smeòrach’ [book notice, GD]

 • ‘An Gluasad agus “Politics”’ [article, GD]
 • ‘Co-Oibreachadh’ [article, GD]
 • 'Fionn': ‘Taigh Lachhainn Fhaoin’ [prose, GD]
 • ‘Elementary Course of Gaelic’ [article, GD]
 • I. N. M.: ‘Bàird agus Bàrdachd an Eilein Sgitheanaich’ [article, GD]
 • I. M. C: ‘Sgoil a’ Chruinne-che’ [article, GD]
 • ‘Dà-Theangachd’ [article, ENG] (from An Claidheamh Soluis)
 • ‘Albannach’: ‘A’ Ghàidhlig agus na Comuinn’ [letter, GD]

 • ‘Am Mòr-Shluagh agus an Luchd-Treòrachaidh’ [article, GD]
 • ‘Leughadair’: ‘Co-Dheuchainnean a’ Mhòid’ [letter, GD]
 • R. A. M.: ‘An Rian Gàidhealach VII’ [article, GD]
 • I. M. C: ‘Sgoil a’ Chruinne-che’ [article]
 • Calum Seòladair: ‘A’ Ghàidhlig anns na Sgoilean’ [article, GD] (from Highland News)
 • ‘Do’n Chuan’ [translation of a poem by Lord Byron, GD]
 • C. M. P.: ‘Coitearan Bhatarsaidh: Iorram’ [òran, GD]
 • I. N. M.: ‘Bàird agus Bàrdachd an Eilein Sgitheanaich’ [article, GD]
 • ‘Co-Oibreachadh’ [article, GD]
 • C. M. P.: ‘Creachadh nan Èiphiteach’ [letter, GD]
 • ‘Elementary Course’ [editorial response, GD]
 • D. Shaw: ‘Iasgairean Bhatarsaidh’ [letter, ENG]
 • ‘Rabhadh’ [editorial notice, GD]

 • ‘“Law and Order” na Dùthcha agus Bhatarsaidh’ [article, GD]
 • Iain MacDhòmhnuill: ‘Dòmhnull Dubh, Tighearna nan Eilean’ [article, GD]
 • ‘Co-Oibreachadh: Eunlaith-Thaighe’ [article, GD]
 • ‘Fear-Amharc’: ‘Iasgairean Bhatarsaidh air an Leigeil fa Sgaoil’ [article, GD]
 • 'Fionn': ‘Seumas Cùbair’ [dialogue, GD]
 • ‘Cuchuillinn’: ‘Dùghall Guagach agus an t-Apa’ [prose, GD]
 • E. M.: ‘A Chuideachd Alba’ [letter, GD]

 • ‘Meud ar Fulangais’ [article, GD]
 • ‘Co-Oibreachadh. Eunlaith-Thaighe’ [article, GD]
 • ‘Inbhir-Feorain’: ‘Ceist an Fhearainn Cùis na Dùthcha’ [letter, GD]
 • ‘Comunn nan Albannach Òga. Ceannard: Iain W. Gulland, F. P.’ [notice, GD]
 • ‘’S Olc an Là Fhuair M’ Eudail’ [song, GD]
 • ‘Dòmhnull Dubh. Tighearna nan Eilean’ [article, GD]
 • ‘Fear nan Sliseag’: ‘Creachadh nan Èiphiteach’ [letter, GD]
 • ‘“An Elementary Course of Gaelic”’ [editorial response, GD]
 • ‘Fear-Amharc’: ‘Iasgairean Bhatarsaidh air an Leigeil fa Sgaoil’ [article, GD]
 • N. M. P.: ‘Misg’ [article, GD]
 • ‘Dà-Theangachd air a Thoirt gu Buil’ [article, ENG] (from An Claidheamh Soluis) – commentary on Pearse’s abilities and running of a bilingual school
 • ‘Rabhadh’ [editorial notice, GD]

 • ‘Luach ar n-Eachdraidh’ [article, GD]
 • ‘Co-Oibreachadh. Eunlaith-Thaighe. IV.’ [article, GD]
 • E. M.: ‘A’ Ghàidhlig an Inbhirnis’ [article, GD]
 • ‘Guidheachan’ [article, GD]
 • ‘Sgitheanach’: ‘Seann Sgeulachd’ [prose, GD]
 • ‘Dòmhnull Dubh, Tighearna nan Eilean’ [article, GD]
 • ‘Fear gun Eiseimeil’: ‘Rùn Cruadail’ [article, GD]
 • ‘Òran’ (’S Binn Cainnt Do Bheòil) [song, GD]
 • ‘Rabhadh’ [editorial notice, GD]

 • ‘“Highlands” agus “Lowlands”’ [article, GD]
 • ‘Co-Oibreachadh. Dèanamh Ìme ’s Càise’ [article, GD]
 • R. A. M.: ‘An Rian Gàidhealach’ [article, GD]
 • ‘Horo Hì Hoireannàn’ [song, GD]
 • ‘Srath-Liuchaidh’: ‘Còmhradh eadar Cas-shiublach-an-t-Sleibh agus a’ Chailleach Bheurr’ [dialogue, GD]
 • 'Fionn': ‘Dòmhnull nam Prat’ [prose, GD]
 • ‘Ban-Saileach’: ‘Eoineachan Dubh’ [prose, GD]
 • Donnchadh Dubh nam Bò: ‘Màiri Laghach’ [song, GD]
 • [Concerts and plays in a Dublin Hall] [article, ENG] (from Sinn Fèin)
 • ‘Am Fear Ud Thall’: ‘An t-Aesop Nuadh’ [prose, GD]
 • ‘Rabhadh’ [editorial notice, GD]

 • ‘“The Making of Scotland”’ [article, GD]
 • ‘Coma-Leibh-Co’: ‘Gàidheil agus Sasunnaich’ [letter, GD]
 • ‘Co-Oibreachadh. Dèanamh Ìme ’s Càise’ [article, GD]
 • ‘Sgrios nan Gàidheal’ [article, GD]
 • ‘Òraid an Oireachtais air Litreacadh an Gàidhlig Albannaich’ [article, GD]
 • Tormaid MacNeacail: ‘’S Gann gu’n Dìrich Mi Choidhch’ [song, GD]
 • ‘Dòmhnull Dubh. Tighearna nan Eilean’ [article, GD]
 • J. W.: ‘Luchd-Cluich nan Cairtean agus na Seòladairean’ [article, GD]
 • Alasdair Mac a’ Phearsain: ‘Tapachd nan Gàidheal’ [poetry, GD]
 • ‘Rabhadh’ [editorial notice, GD]

 • ‘“The Making of England”’ [article, GD]
 • ‘Fèin-Riaghladh air son Shicili’ [article, GD]
 • ‘Am Fear Ud Thall’: ‘An t-Aesop Nuadh II: Fear-an-t-Saoghail-Mhòir’ [article, GD]
 • ‘Co-Oibreachadh. Dè tha Càch a’ Dèanamh?’ [article, GD]
 • ‘Crionntachd’ [article, GD]
 • S. : ‘Tha Mulad Ro-Mhòr Orm’
 • ‘Fear-Siubhail nam Beann’: ‘Cothrom na Bruthaich’
 • ‘Ireland United’ [article, ENG] (from Sinn Fein)
 • A. Mac Eanruig: ‘Na Goill an Leòdhas’ [article, GD]
 • ‘Rabhadh’ [editorial notice, GD]

 • ‘Na h-Èireannaich an Alba’ [article, GD]
 • ‘Creidmhich is Mi-Chreidmhich’ [article, GD]
 • M. P.: ‘Seanchaidh nan Cnoc: An t-Aosda agus an t-Òg’ [prose, GD]
 • ‘Co-Oibreachadh. Dèanamh Ìme is Càise. VIII’ [article, GD]
 • R. A. M.: ‘An Rian Gàidhealach’ [article, GD]
 • ‘Cothrom a’ Bhruthaich’ [article, GD]
 • 'Fionn': ‘Dòmhnull-nam-Prat air a’ Challdachd’ [prose, GD]
 • ‘’S Coma Leam ged Thuit an Latha’ [song, GD]
 • ‘Gàidheal’: ‘Ceist an Fhearainn’ [letter, ENG]
 • Ailein Clachair: [letter, GD]
 • ‘“Sinn Fein” Idhe’: ‘Tapachd nan Gàidheal’ [letter, IR]
 • ‘Rabhadh’ [editorial notice, GD]

 • ‘Ceist nan Ceistean’ [article, GD]
 • A. Mac Eanruig: ‘Na Goill an Leòdhas’ [article, GD]
 • Iain Mac Lachlainn: ‘A Ghlinn Ud Shìos’ [song, GD]
 • ‘Co-Oibreachadh. Taighean-Rèidh nan Tuathanach’ [article, GD]
 • ‘Am Ministeir ’s am Marcaich,’ ‘An Coilleach agus an Sionnach,’ ‘Adhaircean fad air a’ Chrodh Tha Fada Uainn,’ ‘An t-Eildeir agus na h-Oileanaich’ [series of unattributed stories in the issue interspersed with other content]
 • ‘Ar Càirdean Thairis’ [letter, GD]
 • ‘Mac an t-Sagsoin ’s Mac a’ Ghàidheil’ [article, GD]
 • ‘Fear Ud Thall’: ‘An t-Aesop Nuadh: III Am Marsanta agus an “Trust”’ [prose, GD]
 • I. M. P.: ‘Seanchaidh nan Cnoc’ [prose, GD]
 • ‘Rabhadh’ [editorial notice, GD]

 • ‘Am Mòd’ [article, GD]
 • ‘Fear-Cùl-ri-Ceilg’: ‘An Comunn Gàidhealach’ [letter, GD]
 • ‘Fionn’: ‘Oighreachd nan Gàidheal’ [GD] (lecture delivered at the Mòd of ACG in Rothesay)
 • ‘Fòirneart ’s a Bhuil’ [article, GD]
 • ‘Co-Oibreachadh. Àrach Mhuc’ [article, GD]
 • ‘Archaeologica Britannica’ (Edward Lhuyd) [article, GD]
 • ‘Nighean Righ na Spàinnte’ [prose, GD]
 • ‘Bratach na h-Alba’ [song, GD]

 • ‘Ceist an Fhearainn agus Mr Asquith’ [article, GD]
 • ‘“Poilitics” agus An Comunn Gàidhealach’ [article, GD]
 • ‘Co-Oibreachadh. Modh-Sìolaich’ [article, GD]
 • ‘Gàidheal Eile’: ‘“Ceist nan Ceistean”: Mr Sinclair in Lewis’ [letter, ENG]
 • ‘Na Trì Doill’ [prose, GD]
 • 'Am Fear Ud Thall': ‘An t-Aesop Nuadh: An Tuathanach Mòr agus a’ Chàirdean IV.’ [prose, GD]
 • Ailean Clachair: ‘Ceist nan Ceistean’ [letter, GD]
 • ‘Fear-Siubhail nam Beann’: ‘Cothrom a’ Bhruthaich’ [article, GD]
 • ‘A’ Chailleach,’ ‘An Gad’ [prose, GD]
 • 'Fionn': ‘Para na h-Eaglais ’s na Banntraichean’ [article, GD]
 • Iain Mac Lachlainn: ‘Tha Mulad Orm’ [song, GD]
 • ‘Rabhadh’ [editorial notice, GD]

 • ‘Clach o Mhaighstir Asquith’ [article, GD]
 • Alasdair Mac a’ Phearsain: ‘Treubhantas nan Gàidheal’ [poetry, GD]
 • M. P.: ‘Seanchaidh nan Cnoc: “Anna, Nighean Eòghainn”’ [prose, GD]
 • ‘Co-Oibreachadh. Ceaird, Marsantachd agus Malairt’ [article, GD]
 • ‘Dà “Argumaid”’ [article, GD]
 • D. M. P.: ‘À Ceap Breatunn’ [letter, GD]
 • D. M. P.: ‘Cumha: Le Coinneach Mac Rath’ [poem with commentary, GD]
 • Alasdair Mac a’ Phearsain: ‘Tapadh nan Gàidheal’ [commentary on a poem from previous issue, GD]
 • 'Fionn': ‘Para na h-Eaglais ’s na Banntraichean’ [article, GD]
 • ‘Rabhadh’ [editorial notice, GD]
 • 'Am Fear Ud Thall': ‘An t-Aesop Nuadh. An Sionnach agus a’ Chomhachag’ [prose, GD]
 • Niall MacLeòid: ‘An Tìr bu Mhiann Leinn’ [song, GD]

 • ‘Buailibh!’
 • ‘Bulgaria’ [article, GD]
 • ‘A’ Ghàidhlig agus na Sgoilean’ [article, GD]
 • I. M. P.: ‘Seanchaidh nan Cnoc: Na Sgeulachdan’ [prose, GD]
 • ‘Fear-Siubhail nam Beann’: ‘Cothrom a’ Bhruthaich’ [article, GD]
 • ‘Fear de Chloinn Mhic Rath Bhàin’: ‘Cloinn Mhic Rath’ [article & verse stanza, GD]
 • 'Fionn': ‘Para na h-Eaglais ’s na Banntraichean’ [article, GD]
 • ‘Fhleasgaich Ùir, Leanainn Thu’ [song, GD]
 • ‘Co-Oibreachadh. An Gearran Gàidhealach’ [article, GD]
 • ‘Rabhadh’ [editorial notice, GD]

 • ‘Ceist an Fhearainn agus na h-Adhartaich’ [article, GD]
 • ‘Na Mòdan Mòra (no Comhairlean nan Siorramachdan), agus Am Feum’ [article, GD]
 • ‘Eoghan Ruadh aig a’ Mhod’ [report, GD]
 • ‘“Politics” anns a’ Ghàidhlig’ [vocabulary list, GD & ENG]
 • ‘Òran Mòr Mhic Leòid’ [song, GD]
 • I. M. C.: ‘Bàs na Gàidhlig’ [article, GD]
 • ‘Fear-Siubhail nam Beann’: ‘Cothrom a’ Bhruthaich’ [article, GD]
 • ‘Co-Oibreachadh. Pòr agus Sreud na Rìoghachd’ [article, GD]
 • 'Gàidheal Eile à Sgìre na Nis': ‘Comunn na Liberals an Steòrnabhagh’ [article, GD]
 • [social announcement]

 • ‘An Dearg Amadan agus an t-Airm Dearg’ [article, GD]
 • ‘Na Mòdan Mòra, agus Am Feum’ [article, GD]
 • ‘An Soisgeul a Rèir George’ [article, GD]
 • Eoghan Ruadh: ‘Eoghan Ruadh aig a’ Mhoid’ [article, GD]
 • ‘Mac-Talla’: ‘Na Làraichean ’nam Fàsaich’ [letter, GD]
 • ‘Co-Oibreachadh. Comhdhùnadh’ [article, GD]
 • ‘An Gluinn Thu Mo Nighean Donn?’ [song, GD]
 • ‘Fear-Siubhal nan Gleann’: ‘Thug Mi Rùn’ [song, GD]
 • ‘Am Fear Ud Thall’: ‘An t-Aesop Nuadh: An Gàidhal agus an Deala’ [prose, GD]
 • A. Mac a’ Phearsain: ‘Tapadh nan Gàidheal. “I” agus “Innis”’ [commentary on a previously published poem, GD]
 • J. W.: ‘Sgeulachd’ [prose, GD]
 • ‘Rabhadh’ [editorial notice, GD]

 • ‘Bun na Cùise’ [article, GD]
 • ‘Fìdhlear na Roinn-Eòrpa’ [article, GD]
 • ‘Na Mòdan Mòra agus Am Feum’ [article, GD]
 • Seumar Saor: ‘Eud is Tnù nan Gàidheal’ [article, GD]
 • ‘Am Fear Ud Thall’: ‘An t-Aesop Nuadh: An Gàidheal agus an Deala’ [prose, GD]
 • ‘Fear-Siubhail nam Beann’: ‘Cothrom a’ Bhruthaich’ [article, GD]
 • ‘Glas-làmh na h-Alba: Sinn Fein agus ar Dùthaich’ [article, GD]
 • ‘Gàidheal Da-Rìreabh às Sgìre a’ Chnuic’: ‘Litir a Lèodhas’ [letter, GD]
 • C. M. P.: ‘“I” agus “Innis”’ [letter, GD]
 • ‘Air Fàire Dal Ò’ [song, GD]
 • ‘Rabhadh’ [editorial notice, GD]

 • ‘Na Mòdan Mòra agus am Feum’ [article, GD]
 • ‘An Sluagh Fèin Coireach’ [article, GD]
 • ’72 an Aghaidh 670!’ [article, GD]
 • ‘“Nighean Rìgh na Spàinnte”’ [response from Martin Hume, ENG]
 • ‘Clachair Iobhar-Aora’ [article, GD]
 • ‘Mo Nighean Donn’ [song, GD]
 • C. M. P.: ‘Seanchaidh nan Cnoc: Am Faoin-Sgeul’ [prose, GD]
 • ‘Lochinbhar’ [translation by 'Mac-Mharcuis', GD]
 • Tearlach Loch: ‘Òran Dùthasach na h-Albann’ [letter, GD]
 • A. Mac a’ Phearsain: ‘Am Bàrd Uibhisteach [poetry extract with commentary, GD]
 • ‘Binneas nam Bàrd’ [article, GD]
 • ‘Rabhadh’ [editorial notice, GD]

 • ‘Luchd-Cion-Oibre’ [article, GD]
 • ‘An Sluagh Fèin Coireach’ [article, GD]
 • A. Mac Eanruig: ‘Na Goill an Leòdhas’ (III) [article, GD]
 • ‘Glas-Làmh na h-Alba: Dè Tha Feadhainn Eile ‘Dèanamh’ [article, GD]
 • ‘An Nochd Cur Faoin Mo Chadal Dhomh’ [song, GD]
 • ‘Mac-Mharcuis’: ‘Fìor Dhilseachd’ [article, GD]
 • C. A. Cheavasa: ‘I, Innis agus Eilean’ [letter, GD]
 • Calum Mac Phàrlain: ‘Binneas nam Bàrd’ [letter, GD]
 • 'Am Fear Ud Thall': ‘An t-Aesop Nuadh: An Gàidheal agus an Deala’ [prose, GD]
 • A. Mac a’ Phearsain: ‘“I” agus “Innis”’ [response, GD]
 • ‘Rabhadh’ [editorial notice, GD]

 • ‘Togail Airgid’ [article, GD]
 • ‘Mac-na-Ceàrdaich agus a’ Ghàidhlig’ [article, GD]
 • ‘Sasunn is a Muinntir Albannach’ [article, GD]
 • ‘Na Rathaidean Mòra’ [article, GD]
 • ‘Faloisg’: ‘Uigheam Bacaidh nan Tighearnan-Fearainn’ [article, GD]
 • ‘Irisleabhar na Gaedhilge’ [article, GD]
 • ‘Comunn Gàidhealach Ghrianaig’ [article, GD]
 • Andrew Lang: ‘Nigheann Rìgh na Spàinnte’ [letter, ENG]
 • I. M. C.: ‘Gille Gibeach a’ Ghlinne Mhòir’ [prose, GD]
 • ‘Mirean a Màileid Fir-Lagha’ [article, GD]
 • ‘Tìr agus Teanga: Gàidheil Ghlaschu’ [article, GD]
 • C. M. P.: ‘“I” agus “Innnis”’ [response, GD]
 • ‘Rabhadh’ [editorial notice, GD]

 • ‘Cùis na Gàidhlig’ [article, GD]
 • ‘Cur-nan-Craobh’ [article, GD]
 • ‘Comharra na h-Analach sa Ghàidhlig’ [article, GD]
 • ‘Taigh nam Maithean’ [article, GD]
 • ‘Prìomh-Theagasg an Gàidhlig’ [article, GD]
 • 'Am Fear Ud Thall': ‘An t-Aesop Nuadh: An Gearmailteach agus “an Gluasad”’ [prose, GD]
 • I. M. C.: ‘Gille Gibeach a’ Ghlinne Mhòir II’ [prose, GD]
 • [the new university and Irish language] [ENG] (from Sinn Fèin)
 • ‘Glas-Làmh na h-Alba: Righachdan Eile agus an Saorsa’ [article, GD]
 • ‘Mo Nighean Donn is Bòidhche’ [song, GD]
 • ‘Thall ’s a Bhos: Gàidheil Ghlaschu’ [article, GD]
 • ‘Rabhadh’ [editorial notice, GD]

 • ‘Cùis na Gàidhlig’ [article, GD]
 • ‘Leasachadh-Cuspainn’ [article, GD]
 • ‘A’ Ghàidhlig agus “The Old Age Pensions Act”’ [article, GD]
 • ‘Ceist an Fhearain an Alba’ [article, GD]
 • ‘Thall ’s a Bhos: Gàidheil Ghlaschu’ [article, GD]
 • Alasdair Mac a’ Phearsain, Donnchadh Mac Mhathain: ‘“I” agus “Innis”’ [letters, GD]
 • U. M. I.: ‘Na Daoine Sidhe’ [prose, GD]
 • ‘Iain Ghlinn Chuaich’ [song, GD]
 • ‘Leabhraichean Ùra Gàidhlig’ [notice, GD]
 • ‘Glas-Làmh na h-Alba: An Strìochdadh Mòr – Aonadh Albainn agus Shasuinn’ [article, GD]
 • ‘Rabhadh’ [editorial notice, GD]

 • ‘Cùis na Gàidhlig’ [article, GD]
 • ‘Na Maithean’ [article, GD]
 • ‘Ar Plàsdan Uasal’ [article, GD]
 • ‘“Politics” ’sa Ghàidhlig’ [vocabulary list, GD & ENG]
 • ‘Flaitheanas is Ifrinn’ [article, GD]
 • ‘Thall ’s a Bhos: Gàidheil Ghlaschu’ [article, GD]
 • I. M. C.: ‘Gille Gibeach a’ Ghlinne Mhòir’ (III) [article, GD]
 • ‘An Cath an Èirinn’ [article, GD]
 • ‘Glas-Làmh na h-Alba: An Robh Albainn Deònach?’ [article, GD]
 • ‘Rabhadh’ [editorial notice, GD]

 • ‘Ceannach-Fearainn’ [article, GD]
 • ‘An Tachadh Coithcheann’ [article, GD]
 • A. Mac Eanruig: ‘Na Goill an Leòdhas’ [article, GD]
 • C. A. Cheabhasa: ‘Sgrìobhadh na Gàidhlig’ [letter, GD]
 • ‘Sgitheanach’: ‘Cuirt an Fhearainn’ [article, GD]
 • ‘Thall ’s a Bhos: Grianaig’ [article, GD]
 • F. M.: ‘Am Bogha-Frois os Cionn Chùil-Fhodhair’ [article & poetry, GD]
 • ‘Glas-Làmh na h-Alba: Aonadh gun Aonachd?’ [article, GD]
 • ‘Rabhadh’ [editorial notice, GD]

 • ‘A’ Bhliadhn’ Ùr’ [New Year’s greeting & poem, GD]
 • ‘Na h-Achartaigh agus Mr Lloyd George’ [article, GD]
 • ‘Mòd nan Iasgairean’ [article, GD]
 • ‘Ealaidh-Ghaoil’ [article, GD]
 • I. M. P.: ‘Seanchaidh nan Cnoc: Màiri, Bean Sheumais’ [prose, GD]
 • ‘An Sasunnach agus an Deise Ghàidhealach’ [article, GD]
 • ‘Glas-Làmh na h-Alba: Buannachd Shasuinn – Call Albann’ [article, GD]
 • ‘Thall ’s a Bhos: Glaschu’ [article, GD]
 • D. M. P.: ‘A Ceap Breatunn’ [commentary & song, GD]
 • ‘Rabhadh’ [editorial notice, GD]

 • ‘An t-Aonadh’ [article, GD]
 • ‘Cor na Roinn-Èorpa’ [article, GD]
 • ‘Leabhraichean Gàidhlig’ [article, GD]
 • Iain N. MacLeòid: ‘Feallsanachd nan Seana Ghàidheal’ [article, GD]
 • D. MacG.: [letter, ENG]
 • ‘Glas-Làmh na h-Alba: Albainn agus Cìsean na Rìoghachd’ [article, GD]
 • ‘’N am an Uisge ’Chabhail Leath’ [song, GD]
 • ‘Thall ’s a Bhos’ [article, GD]
 • 'Fionn': ‘Ruairidh Beag Shabhairidh’ [song with commentary, GD]
 • ‘Rabhadh’ [editorial notice, GD]

 • ‘A’ Ghàidhlig agus na h-Oil-thaighean’ [article, GD]
 • ‘Achd nan Sgoiltean’ [article, GD]
 • ‘Thall ’s a Bhos: Inbhir-Nis’ [article, GD]
 • ‘Fèillire Albannach. Am Faoilteach. An Ceud Mhios’ [calendar of historical events, GD]
 • ‘Sgitheanach’: ‘Na h-Amannan a Dh’Fhalbh’ [article, GD]
 • ‘Ealaidh-Ghaoil’ [article, GD]
 • ‘Màiri Bhaile-Chrò’ [song, GD]
 • ‘Glas-Làmh na h-Alba: Albainn agus Èirinn: Coimeas’ [article, GD]
 • ‘Smachd air an Athar’ [article, GD]

 • ‘Mr. Haldane agus an t-Arm’ [article, GD]
 • Cumhachd na Stàide’ [article, GD]
 • ‘An Rud Ceudna air Leantuinn’ [article, GD]
 • ‘Cruchan’: ‘Land Legislation in the Highlands’ [letter, GD]
 • ‘Ban-Saileach’: ‘Muireach Fial’ [article, GD]
 • ‘Ealaidh-Ghaoil’ [article, GD]
 • ‘Thall ’s a Bhos: Glaschu’ [article, GD]
 • Niall Mac Leòid: ‘An Tèid Thu Leam, A Rìghinn Òg’ [song, GD]
 • ‘Glas-Làmh na h-Alba: Albainn Daonnan air Dì-Chuimhn’ [article, GD]
 • ‘Fèillire Albannach: An Ceud Mhìos’ [article, GD]
 • ‘A’ Chlàrsach, no ’Chruit’ [article, GD]

 • ‘Eich agus Carbadan-Ola’
 • ‘’S e Nis an t-Àm’ [song, GD]
 • MacGregor: ‘Highland Land Legislation’ [letter, ENG]
 • ‘Thall ’s a Bhos: Glaschu’
 • ‘Fèillire Albannach: An Ceud Mhìos’
 • ‘Leabhraichean Luachmhor Gàidhlig’
 • ‘Greenock Burns Club’ [with a photograph of Sir Donald MacAlister, Principal of Glasgow University] [article, GD]
 • ‘“Alba” an Lunnainn’ [article, GD]
 • N. M’L.: ‘Taladh na Bean Shith’ [song, GD]
 • ‘Ealaidh-Ghaoil’ [article, GD]
 • ‘Mac-Oidiche’: ‘Feasgar Fann Fogharaidh’ [poem, GD]
 • ‘Glas-Làmh na h-Alba: An t-Aonadh agus Ceist an Fhearainn’ [article, GD]

 • ‘Do air Leughadairean’ [editorial notice, GD]
 • ‘Rathad Mòr an Rìgh’ [article, GD]
 • ‘Oilean a Dh’aindeoin’ [article, GD]
 • ‘Fèillire Albannach: An Ceud Mhìos’ [calendar of events, GD]
 • ‘Òraid’ [lecture by Iain Mackenzie, Chair of the London Gaelic Society, delivered on 22 January 1909, GD]
 • Eachann Mac Dhùghaill: ‘“Pitlochry” agus “Baile-Chlocharaidh”’ [article, GD]
 • Dòmhnull Caimbeul: ‘The Scottish Secretary and the Gaelic Language’ [letter, ENG]
 • ‘Thall ’s a Bhos: Glaschu’ [article, GD]
 • ‘Glas-Làmh na h-Alba: Rian Shasuinn ’s na Bailtean Mòra’ [article, GD]
 • ‘Ban-Ghlaiseach’: ‘Gleann Afaraic’ [article, GD]

CONTRIBUTORS

Scotland